گروه مالی سپهر صادرات

مدیران ارشد

جناب آقای دکتر غلام رضا مصطفی پور قائم مقام مدیر عامل

جناب آقای ایوب باقر تبار معاون مدیر عامل

جناب آقای دکتر سلمان خادم المله معاون مدیر عامل

تلفن :26459416 فکس :26458547