گروه مالی سپهر صادرات

چشم انداز و ماموریت

بیانیه چشم انداز

گروه مالی سپهر صادرات، به عنوان یکی از گروه های مالی برتر کشور در 5 سال آینده خواهد بود بطوری که با مدیریت شایسته شرکت های تابعه و سرمایه گذاری های مؤثر موجب تقویت ثروت سهامداران و توسعه اقتصادی کشور گردیده و به لحاظ سودآوری در ردیف شرکتهای برتر کشور محسوب می شود.

شعارهای مأموریت گروه مالی سپهر صادرات

سرمایه گذاری برای کمک به توسعه اقتصادی و کارآفرینی در کشور

پیاده سازی نظام های مؤثر مدیریتی برای خلق شایستگی های محوری یک هلدینگ تخصصی (مالی – مدیریتی)

هم‌افزایی در مجموعه شرکت های تابعه از طریق اعمال سیاست تنوع سازی و تکمیل زنجیره ارزش

رهبری شرکت های تابعه به منظور دستیابی به حداکثر حقوق سهامداران