گروه مالی سپهر صادرات

هیات مدیره

مهندس سید عباس حسینی رئیس هیات مدیره

دکتر قاسم بلو نایب رئیس هیات مدیره

مهندس فرهاد عربلو عضو هیات مدیره