گروه مالی سپهر صادرات

برنامه های گروه مالی سپهر صادارت

ارزش های محوری گروه مالی سپهر صادرات

سیستم نگری: مقید به تحلیل گری، دوراندیشی و تفکر استراتژیک

پرهیزکاری: تأکید بر اخلاق محوری، امانت داری و رازداری

هدفمندی: تأکید بر نتیجه گرایی، برنامه محوری و انضباط اداری

ریسک پذیری سنجیده: ارزیابی همه جانبه و قضاوت عقلایی در اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری مالی

سرمایه گذاری برای کمک به توسعه اقتصادی و کارآفرینی در کشور

پیاده سازی نظام های مؤثر مدیریتی برای خلق شایستگی های محوری یک هلدینگ تخصصی (مالی – مدیریتی) به منظور بررسی، تحلیل و مدیریت مؤثر شرکت های تابعه و یا ایجاد بنیان های کلینک مالی و مدیریتی شرکت های مسئله دار

هم‌افزایی در مجموعه شرکت های تابعه از طریق اعمال سیاست تنوع سازی و تکمیل زنجیره ارزش

رهبری شرکت های تابعه به منظور دستیابی به حداکثر حقوق سهامداران