گروه مالی سپهر صادرات

تاریخچه فعالیت

تاسیس گروه مالی ضرورتی برخاسته از رسالت بانک صادرات ایران بعنوان گسترده ترین شبکه بانکی کشور به منظور حفظ و صیانت از سرمایه سهامداران و ارزش آفرینی اقتصادی می باشد.

در راستاي ايجاد گروه مالي منسجم، قوي و حرفه‌اي در کنار بانک، شرکت گروه مالی سپهر صادرات (سهامی خاص) در تاریخ 93/8/14 به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک صادرات ایران با هدف مدیریت مؤثر شرکت های وابسته به بانک در صنایع مختلف با سرمایه اسمی 600 میلیارد ریا ل به ثبت رسید.

اعمال مدیریت حرفه ای و تخصصی شرکت های سرمایه پذیر، تجمیع سرمایه گذاری ها، تسریع در طرح های سرمایه گذاری بازار اولیه و کمک به سودآوری و همچنین اجرای سیاست محدود نمودن بنگاه داري بانک، انگیزه اصلی تاسیس این گروه مالی توسط بانک صادرات ایران می باشد.

به این ترتیب بانک صادرات ایران به منظور مدیریت مؤثر شرکت هاي تابعه و مقابله با تهدیدها و محدودیت ها تدابیري را اتخاذ نموده است که نتیجه آن توجه بیشتر و نگرش تخصصی به مدیریت شرکت هاي سرمایه پذیر با برنامه ریزی دقیق اقتصادی و سرمایه گذاری پربازده به منظور حداکثر سازی ثروت سهامداران با بهره گیری از کارشناسان و مدیران متخصص و خبره بازار پول و سرمایه می باشد.

نتیجه این تمهیدات، ایجاد گروه مالی سپهر صادرات با شایستگی هاي خاص و متفاوت از فرآیندهاي بانکداري بود تا این گروه با درك شرایط و پیچیدگی هاي سازمانی و مدیریتی، شناسایی عوامل کلیدي موفقیت هر یک از شرکت هاي تابعه و بهره گیری از ستادي هوشمند براي بهبود عملکرد و افزایش سود اقتصادي ناشی از سرمایه گذاري ها، فعالیت شتابنده ای را در دستیابی به اهداف به عمل آورد.