1

عملکرد مطلوب وسپهر در شهریور ماه

به گزارش روابط عمومی، در شهریور ماه 1400 شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات از محل فروش سهام خود 245 میلیارد تومان سود کسب نمود که نسبت به ماه گذشته 12% رشد نشان می دهد.

سود حاصل از فروش سهام در سال 1400 از فروردین تا شهریور ماه به شرح ذیل است:

فروردین  1400                                13/7 میلیارد تومان

اردیبهشت  1400                              140 میلیارد تومان

خرداد  1400                               6 /106 میلیارد تومان

تیر ماه  1400                               130/3 میلیارد تومان

مرداد  1400                                218/1 میلیارد تومان

شهریور  1400                                245 میلیارد تومان

لازم به ذکر است که در شهریور ماه سال جاری 760 میلیارد تومان از پرتفوی شرکت واگذار و 590 میلیارد تومان سهام جدید تحصیل شده است و مابه التفاوت جهت پرداخت سود سهامداران خرد که در مهر ماه از طریق سجام می شود نگهداری شده است.