صورت وضعیت پورتفوی   1 ماهه منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی نشده)
سه شنبه 11 مرداد 1401

صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی نشده)

صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی نشده) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات به نقل از کدال بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند صورت وضعیت پورتفوی   1 ماهه منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی نشده)در سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال به شرح ذیل اعلام شد. 


صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس خارج از بورس جمع سرمایه گذاری
ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره
تعداد شرکت بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده ارزش بازار تعداد شرکت بهای تمام شده ارزش بازار تعداد شرکت بهای تمام شده بهای تمام شده تعداد شرکت بهای تمام شده تعداد شرکت بهای تمام شده درصد به کل بهای تمام شده درصد به کل تعداد شرکت بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن ۱ ۴۹,۳۳۱ ۴۸,۱۷۸ ۰ (۶,۳۸۳) ۱ ۴۹,۳۳۱ ۴۱,۷۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴۹,۳۳۱ ۰.۰۳ ۰ ۰ ۱ ۴۹,۳۳۱ ۰.۰۳
استخراج کانه هاي فلزي ۴ ۳,۴۷۹,۱۰۴ ۴,۳۷۴,۸۲۸ (۱۵۸,۰۷۰) (۷۳۵,۷۵۰) ۳ ۳,۳۲۱,۰۳۴ ۳,۶۳۹,۰۷۸ ۲ ۱۰۸,۷۲۹ ۰ ۲ ۱۰۸,۷۲۹ ۶ ۳,۵۸۷,۸۳۳ ۲.۴ (۱۵۸,۰۷۰) (۱۷.۷) ۵ ۳,۴۲۹,۷۶۳ ۲.۲۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي ۴ ۲,۰۰۵,۹۳۴ ۲,۷۵۷,۲۹۶ ۱۸,۲۸۱ (۲۴۵,۳۵۷) ۴ ۲,۰۲۴,۲۱۵ ۲,۵۱۱,۹۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲,۰۰۵,۹۳۴ ۱.۳۴ ۱۸,۲۸۱ ۲.۰۵ ۴ ۲,۰۲۴,۲۱۵ ۱.۳۴
مواد و محصولات شيميايي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ ۰ ۳ ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ ۳ ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ ۱۴.۱۲ ۰ ۰ ۳ ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ ۱۴.۰۳
لاستيک و پلاستيک ۱ ۲۱۲,۶۷۲ ۱۱۹,۹۳۸ ۰ (۱۲,۶۲۵) ۱ ۲۱۲,۶۷۲ ۱۰۷,۳۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۱۲,۶۷۲ ۰.۱۴ ۰ ۰ ۱ ۲۱۲,۶۷۲ ۰.۱۴
ماشين آلات و تجهيزات ۱ ۵۸,۰۹۲ ۵۱,۶۰۸ ۱۵,۲۹۶ ۵,۰۷۵ ۱ ۷۳,۳۸۸ ۵۶,۶۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵۸,۰۹۲ ۰.۰۴ ۱۵,۲۹۶ ۱.۷۱ ۱ ۷۳,۳۸۸ ۰.۰۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۷,۸۲۶ ۰ ۱ ۱۷,۸۲۶ ۱ ۱۷,۸۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۱ ۱۷,۸۲۶ ۰.۰۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي ۴ ۲,۹۰۳,۷۴۸ ۷,۷۳۳,۴۴۵ (۱۱,۵۲۲) (۲۶۶,۱۰۹) ۴ ۲,۸۹۲,۲۲۶ ۷,۴۶۷,۳۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲,۹۰۳,۷۴۸ ۱.۹۴ (۱۱,۵۲۲) (۱.۲۹) ۴ ۲,۸۹۲,۲۲۶ ۱.۹۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات ۲ ۹,۷۷۳,۴۱۶ ۲,۸۶۴,۶۵۰ ۰ (۳۸۲,۱۸۰) ۲ ۹,۷۷۳,۴۱۶ ۲,۴۸۲,۴۷۰ ۷ ۶,۲۳۹,۲۶۴ ۰ ۷ ۶,۲۳۹,۲۶۴ ۹ ۱۶,۰۱۲,۶۸۰ ۱۰.۷ ۰ ۰ ۹ ۱۶,۰۱۲,۶۸۰ ۱۰.۶۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ۱ ۵,۵۵۵,۳۴۷ ۴,۵۸۷,۱۸۶ ۲۵۰,۱۱۰ ۷۳۳,۲۸۹ ۲ ۵,۸۰۵,۴۵۷ ۵,۳۲۰,۴۷۵ ۲ ۱,۱۱۹,۷۰۰ ۰ ۲ ۱,۱۱۹,۷۰۰ ۳ ۶,۶۷۵,۰۴۷ ۴.۴۶ ۲۵۰,۱۱۰ ۲۸ ۴ ۶,۹۲۵,۱۵۷ ۴.۶
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي ۱ ۱,۰۰۰ ۹۸۰ ۰ ۲۰ ۱ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱,۰۰۰ ۰
مخابرات ۱ ۸۳۲,۴۲۴ ۳۰۴,۷۷۶ ۰ (۱۵,۲۳۹) ۱ ۸۳۲,۴۲۴ ۲۸۹,۵۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۸۳۲,۴۲۴ ۰.۵۶ ۰ ۰ ۱ ۸۳۲,۴۲۴ ۰.۵۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي ۴ ۵۵۱,۲۱۰ ۲,۳۳۹,۴۸۶ ۰ (۵۰۶,۲۶۷) ۴ ۵۵۱,۲۱۰ ۱,۸۳۳,۲۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۵۵۱,۲۱۰ ۰.۳۷ ۰ ۰ ۴ ۵۵۱,۲۱۰ ۰.۳۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط ۵ ۱۴۹,۳۹۸ ۲,۳۸۸,۶۶۳ ۹,۵۳۶ (۶۸,۵۸۳) ۵ ۱۵۸,۹۳۴ ۲,۳۲۰,۰۸۰ ۱ ۲,۱۷۹,۳۴۹ ۰ ۱ ۲,۱۷۹,۳۴۹ ۶ ۲,۳۲۸,۷۴۷ ۱.۵۶ ۹,۵۳۶ ۱.۰۷ ۶ ۲,۳۳۸,۲۸۳ ۱.۵۵
هتل و رستوران ۱ ۴۱,۸۹۵ ۱۳,۵۲۹ ۰ (۱,۱۷۵) ۱ ۴۱,۸۹۵ ۱۲,۳۵۴ ۱ ۳۱,۲۵۷ ۰ ۱ ۳۱,۲۵۷ ۲ ۷۳,۱۵۲ ۰.۰۵ ۰ ۰ ۲ ۷۳,۱۵۲ ۰.۰۵
ساير فعاليتهاي خدماتي ۲ ۱۲۵,۲۵۲ ۱۲۴,۹۸۸ ۰ ۰ ۲ ۱۲۵,۲۵۲ ۱۲۴,۹۸۸ ۱ ۵,۰۰۰ ۰ ۱ ۵,۰۰۰ ۳ ۱۳۰,۲۵۲ ۰.۰۹ ۰ ۰ ۳ ۱۳۰,۲۵۲ ۰.۰۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم ۲ ۱۷۸,۷۷۰ ۲۶۶,۴۰۹ ۱۱,۷۷۳ (۲۸,۸۲۳) ۲ ۱۹۰,۵۴۳ ۲۳۷,۵۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۷۸,۷۷۰ ۰.۱۲ ۱۱,۷۷۳ ۱.۳۲ ۲ ۱۹۰,۵۴۳ ۰.۱۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور ۱۱ ۱,۹۹۳,۱۴۱ ۲,۰۰۷,۴۴۴ ۴۱۶,۲۴۰ ۴۳۱,۰۴۰ ۱۲ ۲,۴۰۹,۳۸۱ ۲,۴۳۸,۴۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۱,۹۹۳,۱۴۱ ۱.۳۳ ۴۱۶,۲۴۰ ۴۶.۶ ۱۲ ۲,۴۰۹,۳۸۱ ۱.۶
بانکها و موسسات اعتباري ۳ ۱۹,۹۰۲,۲۰۸ ۲۷,۱۴۲,۹۹۰ (۶۲۵,۱۵۱) (۳,۹۵۹,۵۶۵) ۳ ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ ۲۳,۱۸۳,۴۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱۹,۹۰۲,۲۰۸ ۱۳.۳ (۶۲۵,۱۵۱) (۶۹.۹۹) ۳ ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ ۱۲.۸۱
ساير واسطه گريهاي مالي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۱ ۲ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰
سرمايه گذاريها ۴ ۸,۵۹۸,۸۸۲ ۱۱,۱۶۲,۲۲۰ ۱۹۸,۷۵۰ (۲۹۱,۸۷۲) ۴ ۸,۷۹۷,۶۳۲ ۱۰,۸۷۰,۳۴۸ ۶ ۶,۰۸۶,۰۳۸ ۰ ۶ ۶,۰۸۶,۰۳۸ ۱۰ ۱۴,۶۸۴,۹۲۰ ۹.۸۲ ۱۹۸,۷۵۰ ۲۲.۲۵ ۱۰ ۱۴,۸۸۳,۶۷۰ ۹.۸۹
سيمان، آهک و گچ ۱ ۴۸۶,۴۳۹ ۷۱۰,۴۱۷ ۱۲۵,۲۳۴ ۶۲,۴۴۴ ۲ ۶۱۱,۶۷۳ ۷۷۲,۸۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴۸۶,۴۳۹ ۰.۳۳ ۱۲۵,۲۳۴ ۱۴.۰۲ ۲ ۶۱۱,۶۷۳ ۰.۴۱
قند و شکر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴,۶۴۱,۰۴۵ ۰ ۱ ۴,۶۴۱,۰۴۵ ۱ ۴,۶۴۱,۰۴۵ ۳.۱ ۰ ۰ ۱ ۴,۶۴۱,۰۴۵ ۳.۰۸
محصولات شيميايي ۱۲ ۹,۷۸۲,۰۲۱ ۱۰,۶۲۰,۰۷۷ ۱۷۰,۱۵۸ (۹۲۱,۶۳۴) ۱۲ ۹,۹۵۲,۱۷۹ ۹,۶۹۸,۴۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۹,۷۸۲,۰۲۱ ۶.۵۴ ۱۷۰,۱۵۸ ۱۹.۰۵ ۱۲ ۹,۹۵۲,۱۷۹ ۶.۶۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر ۱ ۶۸,۴۹۸ ۵۳,۵۳۹ ۰ (۳,۲۷۰) ۱ ۶۸,۴۹۸ ۵۰,۲۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۶۸,۴۹۸ ۰.۰۵ ۰ ۰ ۱ ۶۸,۴۹۸ ۰.۰۵
مواد و محصولات دارويي ۵ ۳۵۲,۶۳۷ ۳۲۲,۶۱۱ (۹۹,۷۳۹) (۱۲۸,۰۲۲) ۵ ۲۵۲,۸۹۸ ۱۹۴,۵۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۳۵۲,۶۳۷ ۰.۲۴ (۹۹,۷۳۹) (۱۱.۱۷) ۵ ۲۵۲,۸۹۸ ۰.۱۷
فلزات اساسي ۹ ۸,۱۸۴,۰۴۱ ۷,۶۳۷,۴۹۹ ۶۱۷,۷۶۲ (۴۳۲,۲۹۸) ۱۰ ۸,۸۰۱,۸۰۳ ۷,۲۰۵,۲۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۸,۱۸۴,۰۴۱ ۵.۴۷ ۶۱۷,۷۶۲ ۶۹.۱۷ ۱۰ ۸,۸۰۱,۸۰۳ ۵.۸۵
خودرو و ساخت قطعات ۱ ۸,۹۸۴ ۹,۴۳۵ ۱۹,۲۹۸ ۱۶,۸۳۰ ۱ ۲۸,۲۸۲ ۲۶,۲۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۸,۹۸۴ ۰.۰۱ ۱۹,۲۹۸ ۲.۱۶ ۱ ۲۸,۲۸۲ ۰.۰۲
پيمانکاري صنعتي ۰ ۰ ۰ ۱۲۵,۲۲۴ ۱۰۹,۶۸۳ ۱ ۱۲۵,۲۲۴ ۱۰۹,۶۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۵,۲۲۴ ۱۴.۰۲ ۱ ۱۲۵,۲۲۴ ۰.۰۸
ساير صنايع ۱ ۳,۱۹۰,۰۱۹ ۳,۳۲۴,۲۴۵ (۱۹۰,۰۱۹) (۳۱۲,۲۴۵) ۱ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۱۲,۰۰۰ ۱ ۲۹,۵۷۹,۹۱۸ ۰ ۱ ۲۹,۵۷۹,۹۱۸ ۲ ۳۲,۷۶۹,۹۳۷ ۲۱.۹ (۱۹۰,۰۱۹) (۲۱.۲۷) ۲ ۳۲,۵۷۹,۹۱۸ ۲۱.۶۵
ساير فعاليتها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰
جمع ۸۲ ۷۸,۴۸۴,۴۶۳ ۹۰,۹۶۶,۴۳۷ ۸۹۳,۱۶۱ (۶,۹۵۹,۰۱۶) ۸۶ ۷۹,۳۷۷,۶۲۴ ۸۴,۰۰۷,۴۲۱ ۲۹ ۷۱,۱۲۶,۱۹۷ ۰ ۲۹ ۷۱,۱۲۶,۱۹۷ ۱۱۱ ۱۴۹,۶۱۰,۶۶۰ ۱۰۰ ۸۹۳,۱۶۱ ۱۰۰ ۱۱۵ ۱۵۰,۵۰۳,۸۲۱ ۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵,۴۲۸,۲۳۳ میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید
دليل تغيير سهام اول دوره برخي از سهام نسبت به دوره قبل اعمال افزايش سرمايه شرکتهاي مذکور و همچنين اصلاح طبقه بندي بوده است.
نظر بدهید
capcha