اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
چهارشنبه 27 مهر 1401

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات به نقل از کدال بدین‌ وسیله اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) در سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال به شرح ذیل اعلام شد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح پایان عملکرد واقعی منتهی به پایان سال مالی قبل درصد تغییرات شرح پایان عملکرد واقعی منتهی به پایان سال مالی قبل درصد تغییرات
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌‌ها       بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام      
دارایی‌‌های جاری       بدهی‌های جاری      
موجودی نقد ۲۶۳,۵۳۵ ۳۶۹,۰۴۴ (۲۹) پرداختنی‌های تجاری ۷۹,۰۷۴,۷۷۵ ۸۰,۶۰۲,۹۰۴ (۲)
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت ۷۴,۹۶۱,۸۰۰ ۷۰,۸۸۸,۲۶۷ ۶ پرداختنی‌های غیرتجاری ۰ ۰ ۰
دریافتنی‌‌های تجاری ۲۴,۸۳۳,۵۴۹ ۲۷,۲۹۷,۳۹۹ (۹) مالیات پرداختنی ۰ ۰ ۰
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۰ ۰ ۰ سود سهام پرداختنی ۲۳,۶۱۳,۰۴۶ ۸۹۴,۲۸۶ ۲,۵۴۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۸,۴۰۵ ۶,۲۰۱ ۳۶ تسهیلات مالی ۰ ۰ ۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ ۰ ذخایر ۰ ۳,۵۰۰ --
جمع دارایی‌های جاری ۱۰۰,۰۶۷,۲۸۹ ۹۸,۵۶۰,۹۱۱ ۲ پیش‌دریافت‌های جاری ۰ ۰ ۰
دارایی‌‌های غیرجاری       بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ ۰
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ ۰ جمع بدهی‌های جاری ۱۰۲,۶۸۷,۸۲۱ ۸۱,۵۰۰,۶۹۰ ۲۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۷۲,۴۴۶,۰۳۴ ۷۱,۰۰۱,۳۱۹ ۲ بدهی‌های غیرجاری      
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۳۳,۶۴۴,۴۸۳ ۳۳,۶۴۴,۴۸۳ ۰
دارایی‌های نامشهود ۱۴۸,۹۵۱ ۱۴۹,۱۰۴ ۰ پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت مشهود ۳۳۸,۱۲۷ ۳۲۷,۹۰۵ ۳ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ ۰
سایر دارایی‌ها ۱,۱۰۰ ۳۳۰ ۲۳۳ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۹,۶۳۶ ۶,۰۷۵ ۵۹
جمع دارایی‌های غیرجاری ۷۲,۹۳۴,۲۱۲ ۷۱,۴۷۸,۶۵۸ ۲ جمع بدهی‌های غیرجاری ۳۳,۶۵۴,۱۱۹ ۳۳,۶۵۰,۵۵۸ ۰
        جمع بدهی‌ها ۱۳۶,۳۴۱,۹۴۰ ۱۱۵,۱۵۱,۲۴۸ ۱۸
        حقوق صاحبان سهام      
        سرمایه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
        افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ ۰
        صرف (کسر) سهام ۳۴۲,۵۶۹ ۳۴۲,۵۶۹ ۰
        سهام خزانه (۱۳,۶۷۹,۹۸۲) (۱۳,۶۷۹,۹۸۲) ۰
        اندوخته قانونی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
        سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ ۰
        مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ ۰
        مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ ۰
        تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ ۰
        اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي ۰ ۰ ۰
        سود (زیان) انباشته ۱۶,۹۹۶,۹۷۴ ۳۵,۲۲۵,۷۳۴ (۵۲)
        جمع حقوق صاحبان سهام ۳۶,۶۵۹,۵۶۱ ۵۴,۸۸۸,۳۲۱ (۳۳)
جمع دارایی‌ها ۱۷۳,۰۰۱,۵۰۱ ۱۷۰,۰۳۹,۵۶۹ ۲ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱۷۳,۰۰۱,۵۰۱ ۱۷۰,۰۳۹,۵۶۹ ۲
نظر بدهید
capcha