گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شنبه 05 آذر 1401

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات به نقل از کدال بدین‌ وسیله گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در سامانه کدال منتشر شد.

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس خارج از بورس جمع سرمایه گذاری
ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره
تعداد شرکت بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده ارزش بازار تعداد شرکت بهای تمام شده ارزش بازار تعداد شرکت بهای تمام شده بهای تمام شده تعداد شرکت بهای تمام شده تعداد شرکت بهای تمام شده درصد به کل بهای تمام شده درصد به کل تعداد شرکت بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن ۱ ۴۹,۳۳۱ ۴۶,۲۵۴ ۰ (۴,۲۵۱) ۱ ۴۹,۳۳۱ ۴۲,۰۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴۹,۳۳۱ ۰.۰۳ ۰ ۰ ۱ ۴۹,۳۳۱ ۰.۰۳
استخراج کانه هاي فلزي ۳ ۳,۳۲۱,۰۳۴ ۲,۸۴۵,۱۲۷ (۱۴۶,۶۵۸) (۴۲۲,۲۵۰) ۳ ۳,۱۷۴,۳۷۶ ۲,۴۲۲,۸۷۷ ۲ ۱۰۸,۷۲۹ ۰ ۲ ۱۰۸,۷۲۹ ۵ ۳,۴۲۹,۷۶۳ ۲.۲۴ (۱۴۶,۶۵۸) ۹.۰۱ ۵ ۳,۲۸۳,۱۰۵ ۲.۱۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي ۵ ۲,۰۰۱,۵۸۹ ۲,۱۷۶,۲۲۹ (۹۵۸,۱۵۵) (۱,۰۵۵,۷۳۶) ۳ ۱,۰۴۳,۴۳۴ ۱,۱۲۰,۴۹۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۲,۰۰۱,۵۸۹ ۱.۳۱ (۹۵۸,۱۵۵) ۵۸.۸۵ ۳ ۱,۰۴۳,۴۳۴ ۰.۶۹
مواد و محصولات شيميايي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ ۰ ۳ ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ ۳ ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ ۱۳.۸۲ ۰ ۰ ۳ ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ ۱۳.۹۷
لاستيک و پلاستيک ۱ ۲۱۲,۶۷۲ ۱۰۸,۰۸۲ ۰ (۱,۸۴۷) ۱ ۲۱۲,۶۷۲ ۱۰۶,۲۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۱۲,۶۷۲ ۰.۱۴ ۰ ۰ ۱ ۲۱۲,۶۷۲ ۰.۱۴
ماشين آلات و تجهيزات ۱ ۷۷,۳۳۰ ۵۴,۲۴۰ ۰ ۲,۱۷۰ ۱ ۷۷,۳۳۰ ۵۶,۴۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۷۷,۳۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۰ ۱ ۷۷,۳۳۰ ۰.۰۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۷,۸۲۶ ۰ ۱ ۱۷,۸۲۶ ۱ ۱۷,۸۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۱ ۱۷,۸۲۶ ۰.۰۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي ۴ ۲,۸۶۲,۱۵۵ ۶,۲۷۶,۹۴۷ ۶۶۲,۰۵۸ (۳۲۴,۴۹۳) ۵ ۳,۵۲۴,۲۱۳ ۵,۹۵۲,۴۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲,۸۶۲,۱۵۵ ۱.۸۷ ۶۶۲,۰۵۸ (۴۰.۶۶) ۵ ۳,۵۲۴,۲۱۳ ۲.۳۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات ۲ ۹,۷۷۳,۴۱۶ ۲,۴۳۶,۲۰۶ ۰ (۱۳۸,۹۰۵) ۲ ۹,۷۷۳,۴۱۶ ۲,۲۹۷,۳۰۱ ۶ ۹,۳۹۳,۲۱۴ ۰ ۶ ۹,۳۹۳,۲۱۴ ۸ ۱۹,۱۶۶,۶۳۰ ۱۲.۵۴ ۰ ۰ ۸ ۱۹,۱۶۶,۶۳۰ ۱۲.۶۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ۲ ۵,۸۰۹,۹۵۹ ۴,۲۹۴,۵۰۵ ۰ (۸۱۹,۳۵۵) ۲ ۵,۸۰۹,۹۵۹ ۳,۴۷۵,۱۵۰ ۱ ۱,۱۱۷,۷۰۰ ۰ ۱ ۱,۱۱۷,۷۰۰ ۳ ۶,۹۲۷,۶۵۹ ۴.۵۳ ۰ ۰ ۳ ۶,۹۲۷,۶۵۹ ۴.۵۸
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي ۱ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۰ ۱ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱,۰۰۰ ۰
مخابرات ۱ ۸۳۲,۴۲۴ ۲۹۷,۱۵۶ ۰ (۳۹,۴۴۱) ۱ ۸۳۲,۴۲۴ ۲۵۷,۷۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۸۳۲,۴۲۴ ۰.۵۴ ۰ ۰ ۱ ۸۳۲,۴۲۴ ۰.۵۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي ۵ ۵۵۵,۸۴۸ ۲,۰۴۳,۴۶۸ ۰ (۳۴,۴۹۹) ۵ ۵۵۵,۸۴۸ ۲,۰۰۸,۹۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵۵۵,۸۴۸ ۰.۳۶ ۰ ۰ ۵ ۵۵۵,۸۴۸ ۰.۳۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط ۵ ۱۶۱,۰۲۴ ۱,۹۱۴,۰۳۷ ۰ ۳۸۸ ۵ ۱۶۱,۰۲۴ ۱,۹۱۴,۴۲۵ ۱ ۲,۱۷۹,۳۴۹ ۰ ۱ ۲,۱۷۹,۳۴۹ ۶ ۲,۳۴۰,۳۷۳ ۱.۵۳ ۰ ۰ ۶ ۲,۳۴۰,۳۷۳ ۱.۵۵
هتل و رستوران ۱ ۴۱,۸۹۵ ۱۹,۲۶۲ ۰ (۴,۳۸۰) ۱ ۴۱,۸۹۵ ۱۴,۸۸۲ ۱ ۳۱,۲۵۷ ۰ ۱ ۳۱,۲۵۷ ۲ ۷۳,۱۵۲ ۰.۰۵ ۰ ۰ ۲ ۷۳,۱۵۲ ۰.۰۵
ساير فعاليتهاي خدماتي ۲ ۱۲۵,۲۵۲ ۱۲۶,۹۱۹ ۰ (۲۱,۲۱۹) ۲ ۱۲۵,۲۵۲ ۱۰۵,۷۰۰ ۱ ۵,۰۰۰ ۰ ۱ ۵,۰۰۰ ۳ ۱۳۰,۲۵۲ ۰.۰۹ ۰ ۰ ۳ ۱۳۰,۲۵۲ ۰.۰۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم ۲ ۱۹۱,۳۸۴ ۲۰۸,۱۱۰ (۱۵۴,۳۰۰) (۱۸۰,۴۹۴) ۱ ۳۷,۰۸۴ ۲۷,۶۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۹۱,۳۸۴ ۰.۱۳ (۱۵۴,۳۰۰) ۹.۴۸ ۱ ۳۷,۰۸۴ ۰.۰۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور ۱۱ ۱,۱۸۰,۱۵۲ ۱,۱۳۲,۱۱۴ ۴۲۳,۳۵۸ ۴۲۰,۱۳۶ ۱۱ ۱,۶۰۳,۵۱۰ ۱,۵۵۲,۲۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۱,۱۸۰,۱۵۲ ۰.۷۷ ۴۲۳,۳۵۸ (۲۶) ۱۱ ۱,۶۰۳,۵۱۰ ۱.۰۶
بانکها و موسسات اعتباري ۳ ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ ۲۰,۹۹۷,۲۴۶ ۰ (۱,۴۹۸,۲۶۷) ۳ ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ ۱۹,۴۹۸,۹۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ ۱۲.۶۱ ۰ ۰ ۳ ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ ۱۲.۷۵
ساير واسطه گريهاي مالي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۱ ۲ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰
سرمايه گذاريها ۳ ۸,۸۹۷,۸۴۷ ۹,۹۰۲,۶۳۱ ۰ (۹۸۴,۵۹۳) ۳ ۸,۸۹۷,۸۴۷ ۸,۹۱۸,۰۳۸ ۷ ۶,۰۸۶,۰۳۹ ۰ ۷ ۶,۰۸۶,۰۳۹ ۱۰ ۱۴,۹۸۳,۸۸۶ ۹.۸ ۰ ۰ ۱۰ ۱۴,۹۸۳,۸۸۶ ۹.۹۱
سيمان، آهک و گچ ۲ ۶۱۱,۶۷۳ ۷۴۶,۹۵۹ (۴۸۶,۴۳۹) (۶۳۸,۸۴۳) ۱ ۱۲۵,۲۳۴ ۱۰۸,۱۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۶۱۱,۶۷۳ ۰.۴ (۴۸۶,۴۳۹) ۲۹.۸۸ ۱ ۱۲۵,۲۳۴ ۰.۰۸
قند و شکر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴,۶۴۱,۰۴۵ ۰ ۱ ۴,۶۴۱,۰۴۵ ۱ ۴,۶۴۱,۰۴۵ ۳.۰۴ ۰ ۰ ۱ ۴,۶۴۱,۰۴۵ ۳.۰۷
محصولات شيميايي ۱۴ ۱۰,۱۸۰,۶۶۴ ۷,۹۴۷,۶۹۰ ۱۵۲,۵۸۱ (۹۰,۸۶۸) ۱۳ ۱۰,۳۳۳,۲۴۵ ۷,۸۵۶,۸۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۱۰,۱۸۰,۶۶۴ ۶.۶۶ ۱۵۲,۵۸۱ (۹.۳۷) ۱۳ ۱۰,۳۳۳,۲۴۵ ۶.۸۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر ۱ ۶۸,۴۹۸ ۴۶,۹۲۲ ۰ (۱,۰۶۴) ۱ ۶۸,۴۹۸ ۴۵,۸۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۶۸,۴۹۸ ۰.۰۴ ۰ ۰ ۱ ۶۸,۴۹۸ ۰.۰۵
مواد و محصولات دارويي ۵ ۶۵۰,۵۸۳ ۵۰۱,۳۱۹ ۰ (۷۱,۷۰۳) ۵ ۶۵۰,۵۸۳ ۴۲۹,۶۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۶۵۰,۵۸۳ ۰.۴۳ ۰ ۰ ۵ ۶۵۰,۵۸۳ ۰.۴۳
فلزات اساسي ۱۰ ۸,۷۶۱,۱۹۵ ۶,۰۳۴,۳۶۲ (۸۹۵,۶۳۶) (۱,۲۹۵,۳۵۱) ۱۰ ۷,۸۶۵,۵۵۹ ۴,۷۳۹,۰۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۸,۷۶۱,۱۹۵ ۵.۷۳ (۸۹۵,۶۳۶) ۵۵.۰۱ ۱۰ ۷,۸۶۵,۵۵۹ ۵.۲
خودرو و ساخت قطعات ۱ ۱۳,۱۹۹ ۱۲,۶۷۰ ۰ (۷۹۱) ۱ ۱۳,۱۹۹ ۱۱,۸۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۳,۱۹۹ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۱ ۱۳,۱۹۹ ۰.۰۱
پيمانکاري صنعتي ۱ ۱۲۵,۲۲۴ ۱۱۱,۹۰۷ ۰ (۹,۳۸۸) ۱ ۱۲۵,۲۲۴ ۱۰۲,۵۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۲۵,۲۲۴ ۰.۰۸ ۰ ۰ ۱ ۱۲۵,۲۲۴ ۰.۰۸
ساير صنايع ۱ ۲,۷۷۵,۵۰۰ ۲,۶۹۱,۱۲۴ (۲۲۵,۰۰۰) (۲۹۵,۴۴۰) ۱ ۲,۵۵۰,۵۰۰ ۲,۳۹۵,۶۸۴ ۱ ۲۹,۵۷۹,۹۱۸ ۰ ۱ ۲۹,۵۷۹,۹۱۸ ۲ ۳۲,۳۵۵,۴۱۸ ۲۱.۱۷ (۲۲۵,۰۰۰) ۱۳.۸۲ ۲ ۳۲,۱۳۰,۴۱۸ ۲۱.۲۵
ساير فعاليتها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰
جمع ۸۸ ۷۸,۵۵۷,۹۰۵ ۷۲,۹۷۲,۴۸۶ (۱,۶۲۸,۱۹۱) (۷,۵۱۰,۴۸۴) ۸۴ ۷۶,۹۲۹,۷۱۴ ۶۵,۴۶۲,۰۰۲ ۲۸ ۷۴,۲۷۸,۱۴۸ ۰ ۲۸ ۷۴,۲۷۸,۱۴۸ ۱۱۶ ۱۵۲,۸۳۶,۰۵۳ ۱۰۰ (۱,۶۲۸,۱۹۱) ۱۰۰ ۱۱۲ ۱۵۱,۲۰۷,۸۶۲ ۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵,۴۲۸,۲۳۳ میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید
دليل تغيير سهام اول دوره برخي از سهام نسبت به دوره قبل اعمال افزايش سرمايه شرکتهاي مذکور و همچنين اصلاح طبقه بندي بوده است.
نظر بدهید
capcha