معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
شنبه 05 آذر 1401

معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1400/02/21  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1401/05/18 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:
 

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی آیا در بیش از یک شرکت عضو موظف می باشد؟ آیا در بیش از 3 شرکت عضو غیر موظف می باشد؟ وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی
بانک صادرات ايران بانک صادرات ايران 10861736062 علي رمضاني کجاني علي رمضاني کجاني 1249972191 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف دکترا مديريت کسب و کار خیر خیر تایید صلاحیت شده
سرمايه گذاري توسعه سپهر فارس سرمايه گذاري توسعه سپهر فارس 10530434650 جواد وکيلي جواد وکيلي 1288310579 عضو هیئت مدیره موظف کارشناسي ارشد برنامه ريزي بله خیر تایید صلاحیت شده
سرمايه گذاري عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان سرمايه گذاري عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان 10320279666 بهروز اعتمادي بهروز اعتمادي 1652769412 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت دولتي خیر خیر تایید صلاحیت شده
سرمايه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران سرمايه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران 10320215213 عباس نعيمي هادي آقابابائي 0383777186 رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت تکنولوزي خیر خیر در حال احراز تایید صلاحیت
واسپاري سپهر صادرات واسپاري سپهر صادرات 10320469474 فرهاد رمضان فرهاد رمضان 0056184948 عضو هیئت مدیره غیر موظف دکترا علوم اقتصادي خیر خیر در حال احراز تایید صلاحیت
نظر بدهید
capcha