سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر پارس

سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر پارس

فرهام مقدم راد : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب : 1401/09/20

احمدرضا پورصناعی : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/10/07

حمید یحیی آبادی : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1402/04/05

سعید یحیایی : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1402/05/29

 

 

جهت ورود به سایت شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان بر روی لینک کلیک نمایید.