شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران (سهامی خاص)

شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران (سهامی خاص)

ایرج معزی : مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب : 1400/11/25

هادی احمدیان : رئیس هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/07/20

حمیدرضا ایروانی :عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1402/04/03

محسن یزدان فر : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/11/26

حسن عسکری : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1400/11/30

 

جهت ورود به سایت شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران (سهامی خاص) بر روی لینک کلیک نمایید.