شنبه 01 بهمن 1401

شرکت انرژي سپهر (سهامی خاص)

محمدطاهر شفیعی سیف آبادی : سرپرست و عضو هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب :1401/05/22

مهدی فتاحی : عضو هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/05/22

فرهاد جهانگیری : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/05/22

محمد دهقان: عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/05/22

 

 

جهت ورود به سایت شرکت انرژي سپهر 
(سهامی خاص) بر روی لینک کلیک نمایید.

نظر بدهید
capcha