شرکت انرژي سپهر  (سهامی خاص)

شرکت انرژي سپهر (سهامی خاص)

علی یاری : مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب :1401/12/10

فرهاد جهانگیری:رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/05/22

ابوالفتح ابراهیمی :عضو هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب :1401/12/15

مهدی فتاحی : عضو هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/05/22

محمد زین العابدین : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/05/22

 

جهت ورود به سایت شرکت انرژي سپهر 
(سهامی خاص) بر روی لینک کلیک نمایید.