شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص)

شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص)

مصطفی حیدریان : مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب :1401/02/08

محمد رحیمی پور : رئیس هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/02/05

سید ضیاء محمدی : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/02/04

حسین رفیع زاده: عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/02/06

جواد سرائی: عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/02/07

جهت مشاهده سایت شرکت پتروشیمی گچساران
(سهامی خاص) بر روی لینک کلیک نمایید