آرمان توسعه مبین مهر سپهر

آرمان توسعه مبین مهر سپهر

حسام سرفرازیان: مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب :1401/09/28

امین سهل البیع : رئیس هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/06/15

مصطفی شهریاری: عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/04/26

سید محمدسعید روح الهی: عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/04/26

امیرحسین سلطانی نژاد: عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/09/28