خدمات نوین گردشگری سپهر جم (سهامی خاص)

خدمات نوین گردشگری سپهر جم (سهامی خاص)

سید علی میر رضوی : عضو هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1402/11/15
سید مهدی جوادی : مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1402/05/31

علی بازگیر : نایب رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/12/20

مسعود پناهی: رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب :1402/04/03

 

جهت ورود به سایت شرکت خدمات نوین گردشگری سپهر جم (سهامی خاص) بر روی لینک کلیک نمایید