توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی- مفاخر (سهامی عام)

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی- مفاخر (سهامی عام)

علی چهارلنگی خدابخش پور: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب :1401/06/06

حسین طاهباز توکلی: رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1400/02/28

حمید رجبی  : عضو هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/12/01

محمدعلی بخشی زاده مقدم: عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب :1401/05/24

سید صابر امامی: عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/06/02

جهت ورود به سایت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی- مفاخر (سهامی عام)  بر روی لینک کلیک نمایید.