شنبه 01 بهمن 1401

پرداخت الکترونیک سپهر (سهامی خاص)

حمزه آقا بابایی: مدیر عامل

تاریخ انتصاب :1401/03/23

سیدکاظم مرتضوی اسکوئی: رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/05/25

امیرحسین آقا محمدی  : نایب رئیس هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/05/25

محمدرضا عابدی : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب :1401/05/30

 

جهت ورود به سایت شرکت پرداخت الکترونیک سپهر
(سهامی خاص) بر روی لینک کلیک نمایید.

نظر بدهید
capcha