فناوری های نوین سروش سپهر (سهامی خاص)

فناوری های نوین سروش سپهر (سهامی خاص)

حسن زالی: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب :1401/08/30

حسین دانش کهن: نایب رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/08/30

یاسر عبدی : رئیس هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/08/30