شنبه 01 بهمن 1401

شرکت تحقیق و گسترش پارس‌کانی (سهامی خاص)

محمدتقی صالح ابوالقاسمی: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب :1401/09/15

مصطفی شاهمرادی پور: رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/09/12

حسن مهرابی بهار  : نایب رئیس هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/08/21

حسن بهروزی بخش: عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/08/21

مهرداد مزینی: عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/09/15

نظر بدهید
capcha