شرکت تحقیق و گسترش پارس‌کانی (سهامی خاص)

شرکت تحقیق و گسترش پارس‌کانی (سهامی خاص)

مصطفی شاهمرادی پور:مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/09/12

مهرداد مزینی  : رئیس هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/08/21

سید حسین پرویزی فر: نایب رئیس هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب :1402/06/12