شنبه 01 بهمن 1401

گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات (سهامی خاص)

مصطفی شاهمرادی پور : مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب :1401/06/07

علی محمد بناکار : رئیس هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/09/26

 

نظر بدهید
capcha