گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات (سهامی خاص)

گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات (سهامی خاص)

محمد هاشم زاده : مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب :1401/06/07

مصطفی شاهمرادی : رئیس هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/04/25

علی محمد بناکار :عضو هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/09/26