عمران و مسکن‌سازان خوزستان  (سهامی خاص)

عمران و مسکن‌سازان خوزستان (سهامی خاص)

عبدالحمید فخاری مقدم : مدیرعامل

تاریخ انتصاب : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

صالح نقی‌پور ویجوجه : رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

فرج‌الله خبیر : نائب رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

ایرج مظفری : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

عبدالرحمن سلیمانی مقدم : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

علی محمد بناکار : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷