عمران و مسکن‌سازان خراسان جنوبی (سهامی خاص)

عمران و مسکن‌سازان خراسان جنوبی (سهامی خاص)

محمودرضا کمیلی دوست : مدیر عامل

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

محمدحسین اژدری : رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

رشید صحابی : نائب رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

هادی کفاش زاده : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

احمد وکیلی ارکی : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲