عمران و مسکن‌سازان بوشهر (سهامی خاص)

عمران و مسکن‌سازان بوشهر (سهامی خاص)

محمدرضا باستی : مدیر عامل

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

مهرداد ابراهیمی : رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

غلامحسین محمدی نیا : نائب رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

اردشیر محمدی باغملایی : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴