تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)

تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)

محمد مهدی مؤمن­ زاده : رئیس هیئت مدیره
تاریخ انتصاب: ۰۱/۰۷/۲۷
مهدی ابراهیمی : نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
تاریخ انتصاب: ۰۱/۰۹/۱۵
مجتبی اسمعیل­ زاده : عضو هیئت مدیره
تاریخ انتصاب: ۰۱/۰۷/۲۷
محمد وطن­ پور : عضو هیئت مدیره
تاریخ انتصاب: ۰۱/۰۷/۲۷
مهدی احمدی : عضو هیئت مدیره
تاریخ انتصاب: ۰۲/۰۳/۰۲

جهت ورود به سایت تأمین سرمایه سپهر روی لینک کلیک نمایید.