بیمه سرمد   (سهامی‌عام)

بیمه سرمد (سهامی‌عام)

سید محمدمهدی بهشتی نژاد : سرپرست و عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

امیرمهدی امینیان : نائب رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

مهدی مهدوی : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

پرویز توسلی : عضو علی البدل هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹