صنایع نیرو گسترش کردستان  (سهامی خاص)

صنایع نیرو گسترش کردستان (سهامی خاص)

عطااله حسن‌زاده : مدیر عامل

تاریخ انتصاب : 1398/07/30

سجاد جعفرزاده : رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/06/08

نیان حسن‌ زاده : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1398/07/30