فروکروم بافت  (سهامی خاص)

فروکروم بافت (سهامی خاص)

جواد یزدانی : سرپرست

تاریخ انتصاب : 1398/03/29

محمدحسین بنی‌اسدزاده بافتی: رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1398/03/29

محمد مجلج‌نژاد : نائب رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب :1398/03/29