تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی

تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز     DPM-IOP-01A-156   با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-156 مورخ 1401/10/05و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1401/11/17 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 30,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 75,000,000 میلیون ریال  ، تعداد 43,343,735,481  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 1,656,264,519  سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1402/06/20  لغایت تاریخ 1402/07/08  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است .

جهت مشاهده اطلاعیه در سایت کدال کلیک نمایید

 
شماره حساب بانک شعبه  
0217962040004 صادرات ايران مستقل مرکزي