صورت وضعیت پورتفوی   1 ماهه منتهی به 1401/05/31 (حسابرسی نشده)
چهارشنبه 09 شهريور 1401

صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 (حسابرسی نشده)

صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1401/05/31 (حسابرسی نشده) منتشر شد

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات به نقل از کدال بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند صورت وضعیت پورتفوی   1 ماهه منتهی به 1401/05/31 (حسابرسی نشده) در سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال به شرح ذیل اعلام شد. 


صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس خارج از بورس جمع سرمایه گذاری
ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره
تعداد شرکت بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده ارزش بازار تعداد شرکت بهای تمام شده ارزش بازار تعداد شرکت بهای تمام شده بهای تمام شده تعداد شرکت بهای تمام شده تعداد شرکت بهای تمام شده درصد به کل بهای تمام شده درصد به کل تعداد شرکت بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن ۱ ۴۹,۳۳۱ ۴۱,۷۹۵ ۰ ۷,۱۶۳ ۱ ۴۹,۳۳۱ ۴۸,۹۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴۹,۳۳۱ ۰.۰۳ ۰ ۰ ۱ ۴۹,۳۳۱ ۰.۰۳
استخراج کانه هاي فلزي ۳ ۳,۳۲۱,۰۳۴ ۳,۶۳۹,۰۷۸ ۰ (۴۹۵,۹۲۹) ۳ ۳,۳۲۱,۰۳۴ ۳,۱۴۳,۱۴۹ ۲ ۱۰۸,۷۲۹ ۰ ۲ ۱۰۸,۷۲۹ ۵ ۳,۴۲۹,۷۶۳ ۲.۲۸ ۰ ۰ ۵ ۳,۴۲۹,۷۶۳ ۲.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي ۴ ۲,۰۲۴,۲۱۵ ۲,۵۱۱,۹۳۹ (۶۲,۹۱۶) (۳۸۱,۱۲۵) ۴ ۱,۹۶۱,۲۹۹ ۲,۱۳۰,۸۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲,۰۲۴,۲۱۵ ۱.۳۴ (۶۲,۹۱۶) ۵.۵۶ ۴ ۱,۹۶۱,۲۹۹ ۱.۳۱
مواد و محصولات شيميايي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ ۰ ۳ ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ ۳ ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ ۱۴.۰۳ ۰ ۰ ۳ ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ ۱۴.۱۴
لاستيک و پلاستيک ۱ ۲۱۲,۶۷۲ ۱۰۷,۳۱۳ ۰ ۶,۳۸۹ ۱ ۲۱۲,۶۷۲ ۱۱۳,۷۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۱۲,۶۷۲ ۰.۱۴ ۰ ۰ ۱ ۲۱۲,۶۷۲ ۰.۱۴
ماشين آلات و تجهيزات ۱ ۷۳,۳۸۸ ۵۶,۶۸۳ ۱,۰۳۰ (۱,۲۰۴) ۱ ۷۴,۴۱۸ ۵۵,۴۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۷۳,۳۸۸ ۰.۰۵ ۱,۰۳۰ (۰.۰۹) ۱ ۷۴,۴۱۸ ۰.۰۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۷,۸۲۶ ۰ ۱ ۱۷,۸۲۶ ۱ ۱۷,۸۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۱ ۱۷,۸۲۶ ۰.۰۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي ۴ ۲,۸۹۲,۲۲۶ ۷,۴۶۷,۳۳۶ (۱۹,۵۵۵) (۹۷۵,۶۴۵) ۴ ۲,۸۷۲,۶۷۱ ۶,۴۹۱,۶۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲,۸۹۲,۲۲۶ ۱.۹۲ (۱۹,۵۵۵) ۱.۷۳ ۴ ۲,۸۷۲,۶۷۱ ۱.۹۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات ۲ ۹,۷۷۳,۴۱۶ ۲,۴۸۲,۴۷۰ ۰ (۱۱۸,۲۲۷) ۲ ۹,۷۷۳,۴۱۶ ۲,۳۶۴,۲۴۳ ۷ ۶,۲۳۹,۲۶۴ ۰ ۷ ۶,۲۳۹,۲۶۴ ۹ ۱۶,۰۱۲,۶۸۰ ۱۰.۶۴ ۰ ۰ ۹ ۱۶,۰۱۲,۶۸۰ ۱۰.۷۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ۲ ۵,۸۰۵,۴۵۷ ۵,۳۲۰,۴۷۵ ۳,۷۵۵ (۳۲۸,۹۳۱) ۲ ۵,۸۰۹,۲۱۲ ۴,۹۹۱,۵۴۴ ۲ ۱,۱۱۹,۷۰۰ ۰ ۲ ۱,۱۱۹,۷۰۰ ۴ ۶,۹۲۵,۱۵۷ ۴.۶ ۳,۷۵۵ (۰.۳۳) ۴ ۶,۹۲۸,۹۱۲ ۴.۶۴
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي ۱ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۰ ۱ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱,۰۰۰ ۰
مخابرات ۱ ۸۳۲,۴۲۴ ۲۸۹,۵۳۷ ۰ ۲۰,۱۶۹ ۱ ۸۳۲,۴۲۴ ۳۰۹,۷۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۸۳۲,۴۲۴ ۰.۵۵ ۰ ۰ ۱ ۸۳۲,۴۲۴ ۰.۵۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي ۴ ۵۵۱,۲۱۰ ۱,۸۳۳,۲۱۹ ۰ ۱۸۳,۲۴۸ ۴ ۵۵۱,۲۱۰ ۲,۰۱۶,۴۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۵۵۱,۲۱۰ ۰.۳۷ ۰ ۰ ۴ ۵۵۱,۲۱۰ ۰.۳۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط ۵ ۱۶۱,۰۲۴ ۲,۳۲۰,۰۸۰ ۰ (۱۷۸,۴۷۹) ۵ ۱۶۱,۰۲۴ ۲,۱۴۱,۶۰۱ ۱ ۲,۱۷۹,۳۴۹ ۰ ۱ ۲,۱۷۹,۳۴۹ ۶ ۲,۳۴۰,۳۷۳ ۱.۵۶ ۰ ۰ ۶ ۲,۳۴۰,۳۷۳ ۱.۵۷
هتل و رستوران ۱ ۴۱,۸۹۵ ۱۲,۳۵۴ ۰ ۷۱ ۱ ۴۱,۸۹۵ ۱۲,۴۲۵ ۱ ۳۱,۲۵۷ ۰ ۱ ۳۱,۲۵۷ ۲ ۷۳,۱۵۲ ۰.۰۵ ۰ ۰ ۲ ۷۳,۱۵۲ ۰.۰۵
ساير فعاليتهاي خدماتي ۲ ۱۲۵,۲۵۲ ۱۲۴,۹۸۸ ۰ ۰ ۲ ۱۲۵,۲۵۲ ۱۲۴,۹۸۸ ۱ ۵,۰۰۰ ۰ ۱ ۵,۰۰۰ ۳ ۱۳۰,۲۵۲ ۰.۰۹ ۰ ۰ ۳ ۱۳۰,۲۵۲ ۰.۰۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم ۲ ۱۹۰,۵۴۳ ۲۳۷,۵۸۶ ۸۴۲ (۱۷,۵۰۰) ۲ ۱۹۱,۳۸۵ ۲۲۰,۰۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۹۰,۵۴۳ ۰.۱۳ ۸۴۲ (۰.۰۷) ۲ ۱۹۱,۳۸۵ ۰.۱۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور ۱۲ ۲,۴۰۹,۳۸۱ ۲,۴۳۸,۴۸۴ (۱,۳۴۷,۴۴۳) (۱,۴۱۱,۵۰۷) ۹ ۱,۰۶۱,۹۳۸ ۱,۰۲۶,۹۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۲,۴۰۹,۳۸۱ ۱.۶ (۱,۳۴۷,۴۴۳) ۱۱۹.۱۴ ۹ ۱,۰۶۱,۹۳۸ ۰.۷۱
بانکها و موسسات اعتباري ۳ ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ ۲۳,۱۸۳,۴۲۵ ۰ ۲,۰۹۱,۵۲۵ ۳ ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ ۲۵,۲۷۴,۹۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ ۱۲.۸۱ ۰ ۰ ۳ ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ ۱۲.۹۱
ساير واسطه گريهاي مالي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۱ ۲ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰
سرمايه گذاريها ۴ ۸,۷۹۷,۶۳۲ ۱۰,۸۷۰,۳۴۸ ۱۰۰,۲۱۵ (۵۷۸,۶۵۸) ۳ ۸,۸۹۷,۸۴۷ ۱۰,۲۹۱,۶۹۰ ۶ ۶,۰۸۶,۰۳۸ ۰ ۶ ۶,۰۸۶,۰۳۸ ۱۰ ۱۴,۸۸۳,۶۷۰ ۹.۸۹ ۱۰۰,۲۱۵ (۸.۸۶) ۹ ۱۴,۹۸۳,۸۸۵ ۱۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ ۲ ۶۱۱,۶۷۳ ۷۷۲,۸۶۱ ۰ (۹۳,۸۹۴) ۲ ۶۱۱,۶۷۳ ۶۷۸,۹۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۶۱۱,۶۷۳ ۰.۴۱ ۰ ۰ ۲ ۶۱۱,۶۷۳ ۰.۴۱
قند و شکر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴,۶۴۱,۰۴۵ ۰ ۱ ۴,۶۴۱,۰۴۵ ۱ ۴,۶۴۱,۰۴۵ ۳.۰۸ ۰ ۰ ۱ ۴,۶۴۱,۰۴۵ ۳.۱۱
محصولات شيميايي ۱۲ ۹,۹۵۲,۱۷۹ ۹,۶۹۸,۴۴۳ ۰ (۱,۱۲۶,۱۱۳) ۱۲ ۹,۹۵۲,۱۷۹ ۸,۵۷۲,۳۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۹,۹۵۲,۱۷۹ ۶.۶۱ ۰ ۰ ۱۲ ۹,۹۵۲,۱۷۹ ۶.۶۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر ۱ ۶۸,۴۹۸ ۵۰,۲۶۹ ۰ (۲,۳۵۸) ۱ ۶۸,۴۹۸ ۴۷,۹۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۶۸,۴۹۸ ۰.۰۵ ۰ ۰ ۱ ۶۸,۴۹۸ ۰.۰۵
مواد و محصولات دارويي ۵ ۲۵۲,۸۹۸ ۱۹۴,۵۸۹ ۳۷۰,۳۱۰ ۳۵۲,۵۸۱ ۵ ۶۲۳,۲۰۸ ۵۴۷,۱۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۲۵۲,۸۹۸ ۰.۱۷ ۳۷۰,۳۱۰ (۳۲.۷۴) ۵ ۶۲۳,۲۰۸ ۰.۴۲
فلزات اساسي ۱۰ ۸,۸۰۱,۸۰۳ ۷,۲۰۵,۲۰۱ (۴۰,۶۰۸) (۹۲۱,۴۵۷) ۱۰ ۸,۷۶۱,۱۹۵ ۶,۲۸۳,۷۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۸,۸۰۱,۸۰۳ ۵.۸۵ (۴۰,۶۰۸) ۳.۵۹ ۱۰ ۸,۷۶۱,۱۹۵ ۵.۸۷
خودرو و ساخت قطعات ۱ ۲۸,۲۸۲ ۲۶,۲۶۵ (۱۵,۰۸۳) (۱۱,۲۱۵) ۱ ۱۳,۱۹۹ ۱۵,۰۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۸,۲۸۲ ۰.۰۲ (۱۵,۰۸۳) ۱.۳۳ ۱ ۱۳,۱۹۹ ۰.۰۱
پيمانکاري صنعتي ۱ ۱۲۵,۲۲۴ ۱۰۹,۶۸۳ ۰ ۱,۷۳۰ ۱ ۱۲۵,۲۲۴ ۱۱۱,۴۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۲۵,۲۲۴ ۰.۰۸ ۰ ۰ ۱ ۱۲۵,۲۲۴ ۰.۰۸
ساير صنايع ۱ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۱۲,۰۰۰ (۱۲۱,۵۰۰) (۱۹۱,۰۷۰) ۱ ۲,۸۷۸,۵۰۰ ۲,۸۲۰,۹۳۰ ۱ ۲۹,۵۷۹,۹۱۸ ۰ ۱ ۲۹,۵۷۹,۹۱۸ ۲ ۳۲,۵۷۹,۹۱۸ ۲۱.۶۵ (۱۲۱,۵۰۰) ۱۰.۷۴ ۲ ۳۲,۴۵۸,۴۱۸ ۲۱.۷۳
ساير فعاليتها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰
جمع ۸۶ ۷۹,۳۷۹,۷۱۴ ۸۴,۰۰۷,۴۲۱ (۱,۱۳۰,۹۵۳) (۴,۱۷۰,۴۳۶) ۸۲ ۷۸,۲۴۸,۷۶۱ ۷۹,۸۳۶,۹۸۵ ۲۹ ۷۱,۱۲۶,۱۹۷ ۰ ۲۹ ۷۱,۱۲۶,۱۹۷ ۱۱۵ ۱۵۰,۵۰۵,۹۱۱ ۱۰۰ (۱,۱۳۰,۹۵۳) ۱۰۰ ۱۱۱ ۱۴۹,۳۷۴,۹۵۸ ۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵,۴۲۸,۲۳۳ میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید
دليل تغيير سهام اول دوره برخي از سهام نسبت به دوره قبل اعمال افزايش سرمايه شرکتهاي مذکور و همچنين اصلاح طبقه بندي بوده است.

 

نظر بدهید
capcha