درباره ما

گروه مالی سپهر صادرات در تاریخ 1393/08/14 و به شــماره ثبت 462901 نزد اداره ثبت شــرکت ها و مالکیت صنعتي تهران به ثبت رســید. در تاریخ 1399/03/07 با دریافت مجوز تبدیل از ســازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت از ســهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و عنوان شرکت از گروه مالی سپهر صادرات به «سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات» تغییر کرده است.
پس از تکمیل فرآیند پذیرش گروه مالی در یازار سرمایه، سهام این شرکت با نماد "وسپهر" در تاریخ 1399/06/31 به در بازار اول فرابورس ایران عرضه شد.