گزارشات ملی و بین المللی
 گزارشات اسفند 1402 و فروردین ماه 1403 کارخانه دیجیتال سپهر منتشر شد.

گزارشات اسفند 1402 و فروردین ماه 1403 کارخانه دیجیتال سپهر منتشر شد.

27 فروردين 1403

گزارشات تینک تک کارخانه دیجیتال سپهر

گزارشات تینک تک کارخانه دیجیتال سپهر

17 بهمن 1402

گزارش بهمن ماه کارخانه دیجیتال سپهر منتشر شد.

گزارش بهمن ماه کارخانه دیجیتال سپهر منتشر شد.

11 بهمن 1402

گزارشات دی ماه کارخانه دیجیتال سپهر منتشر شد.

گزارشات دی ماه کارخانه دیجیتال سپهر منتشر شد.

11 بهمن 1402

گزارشات آذر ماه کارخانه دیجیتال سپهر منتشر شد.

گزارشات آذر ماه کارخانه دیجیتال سپهر منتشر شد.

11 بهمن 1402

گزارشات آبان ماه کارخانه دیجیتال سپهر منتشر شد.

گزارشات آبان ماه کارخانه دیجیتال سپهر منتشر شد.

11 بهمن 1402

گزارشات مهر ماه کارخانه دیجیتال سپهر منتشر شد.

گزارشات مهر ماه کارخانه دیجیتال سپهر منتشر شد.

11 بهمن 1402

دانشنامه شماره های سوم و چهارم توسط کارخانه دیجیتال سپهر صادرات منتشر شد.

دانشنامه شماره های سوم و چهارم توسط کارخانه دیجیتال سپهر صادرات منتشر شد.

30 آبان 1402

دومین شماره دانش نامه ساعت با موضوع تحول دیجیتال در صنعت بیمه منتشر شد

دومین شماره دانش نامه ساعت با موضوع تحول دیجیتال در صنعت بیمه منتشر شد

صنعت بیمه از جمله صنایعی است که در برابر تغییرات بسیار مقاوم بوده و با ظهور و بروز فناوری های نوین، در سالیان اخیر دستخوش یک انقالب دیجیتالی شده است بی شک این تغییرات به معنای تغییراتی بزرگ برای بیمه گران و بیمه گذاران خواهد بود

29 شهريور 1402

ترجمه گزارش" برترین روند های فناوری 2023 به روایت موسسه گارتنر" منتشر شد

ترجمه گزارش" برترین روند های فناوری 2023 به روایت موسسه گارتنر" منتشر شد

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات در این گزارش که به همت کارخانه دیجیتال سپهر منتشر شده است برترین روندهای فناوری از نگاه موسسه گارتنر ارائه و نقشه راهی متناسب با اهداف سازمان در مسیر دیجیتالی سازی ترسیم گردیده است.در مقدمه این گزارش اظهار امیدواری شده است این مستند کمکی باشد بر تصمیم سازی مدیران در تخصیص بهینه منابع در جهت همسویی با تغییرات فناوری در عصر دیجیتال.

29 تير 1402

انتشارگزارش "ایده های بزرگ 2023" توسط گروه مالی سپهر صادرات

انتشارگزارش "ایده های بزرگ 2023" توسط گروه مالی سپهر صادرات

گزارش ایده های بزرگ 2023 در سایت گروه مالی سپهر صادرات منتشر شد.

06 ارديبهشت 1402

گزارش ریسک جهانی 2023 ( ویرایش هجدهم )

گزارش ریسک جهانی 2023 ( ویرایش هجدهم )

20 فروردين 1402