معرفی اعضای هیئت مدیره

هادی آقابابایی

هادی آقابابایی

رئیس هیئت مدیره

علی رمضانی کجانی

علی رمضانی کجانی

نائب رئیس هیئت مدیره

بهروز اعتمادی

بهروز اعتمادی

عضو هیئت مدیره

فرهاد رمضان

فرهاد رمضان

عضو هیئت مدیره

جواد وکیلی

جواد وکیلی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره