معرفی اعضای هیئت مدیره

عباس نعیمی

عباس نعیمی

نائب رئیس هیئت مدیره

جواد وکیلی

جواد وکیلی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

علی رمضانی کجانی

علی رمضانی کجانی

عضو هیئت مدیره

بهروز اعتمادی

بهروز اعتمادی

رئیس هیئت مدیره

فرهاد رمضان

فرهاد رمضان

عضو هیئت مدیره