معرفی اعضای هیئت مدیره

هادی آقابابایی

هادی آقابابایی

رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

علی رمضانی کجانی

علی رمضانی کجانی

نائب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

جواد وکیلی

جواد وکیلی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف)

رضا غلامعلی پور

رضا غلامعلی پور

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

مصطفی شهریاری

مصطفی شهریاری

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

محمد ایرانشاهی

محمد ایرانشاهی

دبیر هیئت مدیره