معرفی اعضای هیئت مدیره

مھدی قربانی قلجلو

مھدی قربانی قلجلو

رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

جواد وکیلی

جواد وکیلی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)

حسن شیرزادنوری

حسن شیرزادنوری

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

رضا غلامعلی پور

رضا غلامعلی پور

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

مصطفی شهریاری

مصطفی شهریاری

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

محمد ایرانشاهی

محمد ایرانشاهی

دبیر هیئت مدیره