معرفی اعضای هیئت مدیره

هادی آقابابایی

هادی آقابابایی

رئیس هیئت مدیره

علی رمضانی کجانی

علی رمضانی کجانی

نائب رئیس هیئت مدیره

جواد وکیلی

جواد وکیلی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

رضا غلامعلی پور

رضا غلامعلی پور

عضو هیئت مدیره

مصطفی شهریاری

مصطفی شهریاری

عضو هیئت مدیره

محمد ایرانشاهی

محمد ایرانشاهی

دبیر هیئت مدیره