معرفی مدیران و معاونین

مدیرعامل
 جواد وکیلی

جواد وکیلی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

معاونین
حامد عین افشار

حامد عین افشار

معاون امور شرکت ها

محمد ایرانشاهی

محمد ایرانشاهی

معاون اداری و سرمایه انسانی

وحید شمشیریان

وحید شمشیریان

معاون اقتصادی و برنامه ریزی

مدیران مستقل
فخرالدین آزاد  رنجبر

فخرالدین آزاد رنجبر

مدیر حوزه مدیرعامل

میثم مهدوی برازنده

میثم مهدوی برازنده

مدیر حقوقی و امور قراردادها

محمد گویا

محمد گویا

مدیر حراست

علی فلاح نژاد

علی فلاح نژاد

مدیر حسابرسی داخلی

مدیران ستادی
مهدی شعله

مهدی شعله

مدیر ارزیابی عملکرد و امور پروژه ها

عباس اصغری

عباس اصغری

مدیر امور شرکت ها

حسین بختیاری

حسین بختیاری

مدیر مالی و تامین منابع

سید مجتبی ثباتیان

سید مجتبی ثباتیان

مدیر پشتیبانی و سرمایه انسانی

امین صادق زاده

امین صادق زاده

مدیر سرمایه گذاری و مطالعات اقتصادی