معرفی مدیران و معاونین

مدیرعامل
 جواد وکیلی

جواد وکیلی

مدیرعامل

معاونین
حسام سرفرازیان

حسام سرفرازیان

معاون سرمایه گذاری و کسب و کار

حامد عین افشار

حامد عین افشار

معاون امور شرکت ها

محمد ایرانشاهی

محمد ایرانشاهی

معاون اداری و مالی

حسین ادب زاده

حسین ادب زاده

معاون برنامه ریزی و توسعه

مدیران مستقل
علی بازگیر

علی بازگیر

مشاور اجرایی و مدیرحوزه مدیرعامل

محمد رفیع آبادی

محمد رفیع آبادی

مدیر حقوقی و امور قراردادها

محمد گویا

محمد گویا

مدیر حراست

مصطفی حبیب زاده

مصطفی حبیب زاده

مدیر دفتر فنی

کمیته حسابرسی
بهروز اعتمادی

بهروز اعتمادی

رییس کمیته

محمد جواد ایرجی کجوری

محمد جواد ایرجی کجوری

مدير حسابرسي داخلي

عباس سعادتی

عباس سعادتی

عضو کمیته

کمیته ریسک
بهروز اعتمادی

بهروز اعتمادی

رییس کمیته

مجید امروی

مجید امروی

عضو کمیته

مجید یوسفی

مجید یوسفی

عضو کمیته