معرفی کمیته ریسک

مصطفی شهریاری

مصطفی شهریاری

رئیس کمیته

مجید یوسفی

مجید یوسفی

عضو کمیته

مجید امروی

مجید امروی

عضو کمیته