توسعه نيشكر و صنايع جانبي (سهامی خاص)

توسعه نيشكر و صنايع جانبي (سهامی خاص)

عبدعلی ناصری: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب :1401/06/12

حامد عین افشار: رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/09/12

حسین بهراوندی  : نایب رئیس هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/06/12

مقداد محمودی :عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/11/26

کیومرث یزدان‌پناه درو: عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/06/12

جهت ورود به سایت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
(سهامی خاص) بر روی لینک کلیک نمایید.