معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات، در آگهی منتشر شده نماد وسپهر در کدال آمده است: «معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل» جهت اطلاع بیشتر می توانید با مراجعه به نماد گروه مالی سپهر صادرات در کدال از شرایط منتشر شده آگاهی یابید.